rt

Remedial teaching is een specialisme binnen het onderwijs dat zich richt op kinderen met specifieke leerproblemen.

Om deze leerproblemen op te lossen, doet de remedial teacher voorafgaand aan de begeleiding een didactisch onderzoek. Hierin wordt bekeken:

    • Bij welk onderdeel van lezen, spellen of rekenen (of het specifieke vak) de problemen zich voordoen
    • Wat de leervorderingen en -achterstanden zijn.


Zo nodig adviseren we aanvullend een psychologisch of orthopedagogisch onderzoek.

Gerichte aanpak
Op basis van de uitkomsten van het didcatisch onderzoek gaat de remedial teacher gericht met de problemen aan de slag. Dat gebeurt altijd individueel: het remedial teaching-traject is geheel op uw kind afgestemd. Hiervoor stelt de remedial teacher een behandelplan op, waarin de te behalen doelen helder staan omschreven.

Níet hetzelfde als bijles
Remedial teaching is níet hetzelfde als bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (ook wel re-teaching genoemd). De uitgangspunten van remedial teaching hebben we op de pagina 'Remedial teaching samengevat' op een rij gezet.  

Wanneer?
Remedial teaching is een zeer geschikte methode bij ‘structurele leerproblemen’, zoals:

  • Concentratie- en geheugenproblemen
  • Problemen met informatieverwerking
  • Leerachterstanden in het kader van de CITO-toets


Wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op, zodat we u er meer over kunnen vertellen.